img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ЗВІТНІСТЬ З ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ PDF Друк
Вівторок, 10 травня 2016, 08:29

Статтею 1 б Закону № 481 встановлено, що суб'єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Так, відповідно до частини третьої ст. 16 Закону №481 та пп п. 4 Положення № 375 наказом № 49 затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоії і тютюнових виробів та порядків їх заповнення (опубліковаї 22.03.2016 р., «Офіційний вісник України», № 21/2016). Зазначений наказ набрав чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 21.04.2016 р.

Водночас наказом № 49 визнано такими, що втратили чинність, накази № 449, № 302, № 549, № 228 та № 518.

Таким чином, суб'єкти господарювання, які отримали ліценз на відповідний вид діяльності згідно з Законом № 481, подають звіти за формами № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, № 1-ОА, № 1 -ОТ, № 1 -РА та № 1 -РТ починаючи з 1 травня до 10 травня за звітний період — квітень 2016 р.

Розглянемо детальніше порядок подання звітів, затверджених наказом № 49.

ВАЖЛИВО

Законом № 481 передбачено отримання окремих ліцензій на відповідні« вид діяльності, а саме:

 • виробництво спирту етилового;
 • виробництво спирту коньячного;
 • виробництво спирту плодового;
 • виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного;
 • виробництво спирту етилового ректифікованого плодового;
 • виробництво спирту-сирцю виноградного;
 • виробництво спирту-сирцю плодового;
 • виробництво алкогольних напоїв;
 • виробництво тютюнових виробів;
 • на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим;
 • на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту);
 • на право оптової торгівлі алкогольними напоями — сидром та перрі (без додання спирту);
 • на право оптової торгівлі тютюновими виробами;
 • на роздрібну торгівлю алкогольними напоями;
 • на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту);
 • на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

ФОРМА ЗВІТУ № 1-РС «ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СПИРТУ

Порядком заповнення форми звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі — Звіт № 1-РС) подають суб’єкти господарювання, які виробляють спирт етиловий ректифікований, біоета- нол, спирт етиловий-сирець, спирт етило­вий технічний, спирт етиловий денатуро­ваний (спирт технічний), спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт коньячний і плодовий (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції), спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, фракцію головну етилового спирту та/або інший спирт (да­лі — спирт), незалежно від форми влас­ності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РС в електронній формі пода­ється засобами електронного зв’язку з до­триманням умови щодо реєстрації елек­тронного підпису підзвітних осіб у поряд­ку, визначеному законодавством, як перед­бачено для податкової звітності.

Звіт № 1-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до орга­нів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Інформація подається за кожним місцем виробництва та видами спиртів.

Одиниці виміру для спирту — декалітри у перерахунку на безводний спирт (далі — дал б. с.).

Інформація про надходження на підпри­ємство конфіскованої продукції вноситься до форм звіту окремим рядком. Інформація про залишки на кінець звітного місяця вно­ситься відповідно до акта інвентаризації.

Головні управління ДФС подають зве­дений Звіт № 1-РС у розрізі підприємств за кожним місцем виробництва продукції,

Заповнення форми Звіту № 1-РС здійснюється з використанням кодів продукції, які наведено у додатку до наказу № 49.

Звіт № 1-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформ­ляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Рух спирту» та розділ II «Реалізація спирту».

ФОРМА ЗВІТУ № 2-РС «ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ»

Порядком заповнення форми звіту № 2-РС «Звіт про обсяги ви­робництва та реалізації алкогольних напоїв» встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі — Звіт № 2-РС) подають суб’єкти господарювання незалежно від фор­ми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в елек­тронній формі.

Звіт № 2-РС в електронній формі подається засобами електро­нного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Зазначений звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Інформація подається за видами алко­гольних напоїв згідно з додатком до наказу № 49.

Органи ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання подають зведений Звіт № 2-РС у розрізі підприємств, підсу­мок — за видами продукції до ДФС в елек­тронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 2-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обіг алкогольних напоїв» та розділ II «Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів», який за­повнюють виключно підприємства — ви­робники виноробної продукції.

Нагадуємо: суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на відповідний вид діяльності згідно з Законом № 481, подають звіти за формами № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, № 1-ОА, № 1-ОЇ, № 1-РА та № 1-РТ починаючи з 1 травня до 10 травня за звітний період — квітень 2016 р.

ФОРМА ЗВІТУ № 3-РС «ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ»

Порядком заповнення форми звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» встанов­лено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (далі — Звіт № 3-РС) подають суб’єкти господарю­вання, які виробляють тютюнові вироби, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в елек­тронній формі.

Звіт № 3-РС в електронній формі по­дається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодав­ством, як передбачено для податкової звітності.

Звіт № 3-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до ор­ганів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Органи ДФС за основним місцем облі­ку суб’єкта господарювання подають зве­дений Звіт № 3-РС у розрізі підприємств, підсумок — за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа міся­ця, що настає за звітним.

Звіт № 2-РС складається з двох розді­лів (кожен розділ оформляється на окре­мому аркуші), зокрема, розділ І «Обіг тю­тюнових виробів» та II «Обсяги реалізації тютюнових виробів».

ФОРМА ЗВІТУ №1-0А «ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ У ОПТОВІЙ МЕРЕЖІ»

Порядком заповнення форми звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алко­гольних напоїв у оптовій мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації ал­когольних напоїв у оптовій мережі (далі — Звіт № 1-ОА) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі ал­когольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-ОА в електронній формі подаєть­ся засобами електронного зв’язку з дотри­манням умови щодо реєстрації електронно­го підпису підзвітних осіб у порядку, визна­ченому законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-ОА запо­внюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

Інформація подається за кодами та вида­ми алкогольних напоїв згідно з додатком до наказу № 49.

ДОВІДКОВО: одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту № 1-ОА, є тисяча декалітрів (тис. дал).

Інформація у розрізі контрагентів подаєть­ся згідно з розділами II та III Звіту № 1-ОА.

Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-ОА у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 1-ОА складається з трьох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обсяги придбан­ня та реалізації алкогольних напоїв», розділ II «Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання алкогольних напоїв» та розділ III «Перелік контрагентів, якими здійснювалася реалізація алкогольних напоїв».

ФОРМА ЗВІТУ № 1-ОТ «ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У ОПТОВІЙ МЕРЕЖІ»

Порядком заповнення форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та ре­алізації тютюнових виробів у оптовій мере­жі» встановлено, що звіт про обсяги при­дбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (далі — Звіт № 1-ОТ) по­дають суб’єкти господарювання, які одер­жали ліцензії на право оптової торгівлі тю­тюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним міс­цем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-ОТ в електронній формі пода­ється засобами електронного зв’язку з до­триманням умови щодо реєстрації електрон­ного підпису підзвітних осіб у порядку, ви­значеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-ОТ заповнюється в цілому щодо під­приємства з урахуванням усіх структур­них одиниць.

інформація подається за кодами та вида­ми тютюнової продукції згідно з додатком до наказу № 49.

Інформація про залишки тютюнової про­дукції на кінець звітного місяця подається згідно з розділом І Звіту № 1-ОТ.

Інформація у розрізі контрагентів по­дається згідно з розділами II та III цього Звіту.

ДОВІДКОВО:

Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1-ОТ:

 • сигарети з фільтром — млн. шт.;
 • сигарети без фільтра — млн. шт.;
 • цигарки — млн. шт.;
 • сигари — млн. шт.;
 • сигарили — млн. шт.;
 • тютюн люльковий — тонни;
 • тютюн нюхальний — тонни;
 • тютюн смоктальний — тонни;
 • тютюн жувальний — тонни;
 • інші тютюнові вироби — млн. шт. або тонни;
 • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 — млн. шт. або тонни;
 • тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 — млн. шт.

Електронні формати за новими формами розміщено на офіційному веб-сайті ДФС (розділ «Електронна звітність» — «Платникам податків про електронну звітність» — «Інформаційно- аналітичне забезпечення» — «Реєстр електронних форм податкових документів»).

Звіт № 1-ОТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до ор­ганів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС подають зве­дений Звіт № 1-ОТ у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звіт­ним.

Звіт № 1-ОТ складається з трьох розді­лів (кожен розділ оформляється на окре­мому аркуші), зокрема, розділ І «Обсяги придбання та реалізації тютюнових виро­бів», розділ II «Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання тютюно­вих виробів та тютюнової сировини» та розділ III «Перелік контрагентів, якими здійснювалася реалізація тютюнових ви­робів та тютюнової сировини».

ФОРМА ЗВІТУ № 1-РТ «ЗВІТ ПРО ОБСЯГИ ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У РОЗДРІБНІЙ МЕРЕЖІ»

Порядком заповнення форми звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та ре­алізації тютюнових виробів у роздрібній ме­режі» встановлено, що звіт про обсяги при­дбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (далі — Звіт № 1-РТ) подають суб’єкти господарювання, які одер­жали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незалежно від фор­ми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РТ в електронній формі пода­ється засобами електронного зв’язку з до­триманням умови щодо реєстрації електрон­ного підпису підзвітних осіб у порядку, ви­значеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-РТ заповнюється в цілому щодо під­приємства з урахуванням усіх структур­них одиниць, а у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцен­зії» не заповнюється.

Інформація подається за кодами та вида­ми тютюнової продукції згідно з додатком до наказу № 49.

ДОВІДКОВО: Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1-РТ: сигарети з фільтром — млн. шт.; сигарети без фільтра — млн. шт.; сигари — млн. шт.; інші тютюнові вироби — млн. шт. або тонни.

Звіт № 1-РТ складається окремо за кож­ний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органу ДФС за міс­цем реєстрації суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС за місцем реє­страції суб’єкта господарювання подають зведений Звіт № 1-РТ за кодами продук­ції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Електронні формати за новими формами розміщено на офі­ційному веб-сайті ДФС (розділ «Електронна звітність» — «Плат­никам податків про електронну звітність» — «Інформаційно-ана­літичне забезпечення» — «Реєстр електронних форм податкових документів»).

У цьому розділі викладатимуться доопрацьовані безкоштовні програмні забезпечення для можливості формування, підписання та подання нових форм починаючи з 01.05.2016 р.

До суб'єктів господарювання у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірі 17 000 грн. (ст. 17 Закону № 481).

НА ЩО ВПЛИНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ З 1 ТРАВНЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

Коростишівська ОДПІ нагадує, що Держбюджетом-2016, з 1 травня 2016 року зросте мінімальна заробітна плата: місяч­на становитиме 1450 грн, годинна — 8,69 грн.

Збільшаться із вказаної дати й показники про­житкового мінімуму для основних соціально- демографічних груп населення. Зокрема, про­житковий мінімум для працездатних осіб, як і мінімалка, становитиме 1450 грн.

Стоячи на сторожі ваших інтересів, нагадає­мо, до яких наслідків призведуть такі зміни в працезарплатній царині з 1 травня 2016 року.

По-перше підвищення зарплати працівни­ків призведе до , зростання тарифної став­ки за всіма розрядами згідно зі встановленими тарифними коефіцієнтами (  у разі коли за встановленою на підприємстві тарифною системою ставку першого розряду прив'язано до розміру міні-малки (наприклад, закріплено, що вона на 1 грн більша за мінзарплату).

Безперечно, якщо на підприємстві просто визначено фіксовані розміри ставок (тобто без тарифних коефіцієн­тів, що застосовують до ставки 1 розряду), то слід подбати, щоб з 1 травня всі вони були біль­шими за 1450 грн.

Не омине підвищення ставок і бюджетників — відповідні умови закріплено в постанові КМУ "Про підвищення оплати праці праців­ників установ, закладів та організацій окре­мих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов КМУ" від 06.04.16 р. № 288.

По-друге збільшиться сума, у межах якої індексують зарплату, — 1450 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб).

По-третє зростає й мінімальна база, до якої потрібно донарахувавати єдиний внесок, коли нарахована зарплата мен­ша за мінзарплату — 1450 грн (мінзарплата). Нагадаємо: мінзарплатне донарахування не за­стосовують, зокрема, для зовнішніх сумісників, працівників-інвалідів та у випадках прийняття чи звільнення посеред місяця.

По-четверте збільшується й максимальна величина для нарахування єдиного внеску — 36250 грн (еквівалентна 25 прожитковим мінімумам для працездатних осіб).

Незмінними залишаються ті показники, роз­мір яких прив'язано до рівня мінімальної  зарплати чи про­житкового мінімуму, чинних на 1 січня. Зокрема, на попередньому рівні залишаються: розміри по­даткових соціальних пільг, гранична величина для засто­сування соціальної пільги (1930 грн чи 1930 грн, помножені на кількість дітей), неоподатковувані розміри подарунка (689 грн), нецільової матеріальної допомоги (1930 грн), добових витрат (275,60 грн і 1130,50 грн) та пенсії (4134 грн), розміри єдиного податку для І та II груп (137,80 грн та 275,60 грн відповідно) тощо.

Зауважимо: наразі передбачено, що чинні з 1 травня показники діятимуть по листопад 2016 року включно, а вже з 1 грудня цього року на нас очікуватиме чергове зростання мінімал­ки й прожиткового мінімуму.