img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
ЗМІНИ ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ PDF Друк
П'ятниця, 13 травня 2016, 15:08

Коростишівська ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області нагадує, що Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та допов- неннями (далі - Кодекс) встановлено правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку, зокрема, для платників четвертої групи.

Відповідно до п. 291.2 ст. 291 Кодексу спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Платники четвертої групи - це сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Поряд з цим згідно з п. 291.5і ст. 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:

- суб'єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

- суб'єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали  для виробництва готової продукції;

- суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Необхідно звернути увагу, що відповідно до п.п. 298.8.1 п. 298.8 ст. 298 Кодексу для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку сільськогосподарські товаровиробники повинні подати до 20 лютого поточного року:

- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), -контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва -контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику;

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

Сільськогосподарські товаровиробники, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення, повинні подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем його утворення, до контролюючих органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельних ділянок декларацію з податку за період від дати утворення до кінця поточного року для набуття статусу платника податку, а також усіх прав і обов'язків щодо погашення податкових зобов'язань або боргів, які передані йому як правонаступнику (п.п. 298.8.2 п. 298.8 ст. 298 Кодексу).

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік і починається він з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (ст. 294 Кодексу).

Попереднім податковим (звітним) роком для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників є період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року, а для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються - період з початку року до їх фактичного припинення.

Таким чином, для набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи сільськогосподарським товаровиробникам необхідно дотримуватись певних умов, а саме: мати у наявності земельні ділянки відповідного призначення; частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік не повинна бути меншою 75 відсотків; подати до контролюючих органів загальну та звітні декларації з додатками.

Суб'єкти господарювання, які не дотримались хоча б однієї із зазначених умов, не можуть обрати спрощену систему оподаткування.

З 11 БЕРЕЗНЯ – НОВІ ФОРМИ ФІСКАЛЬНИХ КАСОВИХ ЧЕКІВ ТА ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК

Мінфін затвердив нове положення про форму та зміст розрахункових документів, а також нову форму звіту № ЗВР-1 та інструкцію щодо його заповнення. З’ясуємо, що змінилося у зв’язку з затвердженням цього наказу

Наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13 (далі – Наказ № 13) затверджено:

• Положення про форму та зміст розрахункових документів (далі – Положення);

• Порядок подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок);

форму Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (форма № ЗВР-1)* та Інструкцію щодо його заповнення.

Наказ набирає чинності з дати офіційного опублікування. Готується до друку в "Офіційному віснику України" у №18 (11.03.2016).

Зверніть увагу:

- з дати набрання чинності Наказу № 13 втрачають дію вимоги до оформлення розрахункових документів та подання звіту ЗВР-1, затверджені Наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (діючі на сьогодні)

- вимоги до форми і змісту фіскальних касових чеків у частині відображення інших податків, крім ПДВ, не поширюються на розрахункові документи, що друкуються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем, до дня набрання чинності Наказом № 13.

Фіскальні касові чеки

Нову форму фіскального касового чеку на товари (послуги) затверджено  додатком 1 до Положення. Суттєво обов’язкові реквізити касового чеку не змінилися.

Але: для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку встановлено обов’язківий реквізит щодо акцизного податку.

У фіскальному касовому чекові потрібно буде окремим рядком зазначати:

- назва «Акцизний податок» (згідно з ПКУ). За потреби дозволяється використовувати скорочення;

- розмір ставки акцизного податку,

- загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами). Рядки «ПДВ» та «Акцизного податку» касового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку.

Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.

Також уточнено, що у касовому чеку можна використовувати найменування або логотип виробника (раніше можна було зазначати тільки логотип).

Розрахунки за допомогою платіжної картки

За новим Положенням у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням платіжної картки платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

• ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші дані, що дають змогу їх ідентифікувати;

• ідентифікатор платіжного пристрою;

• суму комісійної винагороди (у разі наявності);

• вид операції;

• реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;

• напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;

• підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

Звертаємо увагу, що цим Положенням затверджено також нові форми та реквізити фіскального касового чеку видачі коштів, Розрахункової квитанції та Спрощеної розрахункової квитанції.

Зокрема, у фіскальному касовому чеку видачі коштів за новою формою потрібно зазначати не просто назву операції виплати і  суму коштів, яка видається за операцією виплати, а:

- якщо кількість поверненого товару (обсяг отриманої послуги, що рекомпенсується) не дорівнює одиниці виміру, - кількість, вартість поверненого товару (обсягу отриманої послуги, що рекомпенсується);

- вартість одиниці виміру товару (послуги);

- назву операції виплати або назву товару (послуги).

З’явився в цій формі касового чеку і новий обов’язковий реквізит для СГ роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку - окремим рядком  в ньому зазначаються:

- розмір ставки такого податку,

- загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами,

- на початку рядка друкується назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» наводиться його назва (згідно з ПКУ). За потреби дозволяється використовувати скорочення.

Звіт №ЗВР -1

Цей звіт, починаючи з 2016 року подають тільки суб’єкти господарювання, які використовують розрахункові книжки при здійсненні розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, крім розрахунків при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

До 2016 року цей звіт подавали ще суб’єкти господарювання, які використовувати РРО, що не забезпечували подання електронними каналами зв’язку копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків. Але з 2016 року такими РРО вже заборонено користуватися при здійсненні відповідних розрахунків

Саме тому Наказом № 13 затверджено нову форму звіту № ЗВР-1 та Інструкцію щодо його подання, які вже містять відповідні правила та вимоги щодо звіту № ЗВР-1 у разі використання розрахункових книжок.

Зокрема, з таблиці звіту виключено графу, у якій наводилися дані про модифікацію РРО, і залишено лише дані про фіскальний номер книги обліку розрахункових операцій.

Натомість в таблиці звіту з’явилися нові графи для зазначення суми розрахунків за місяць за ставкою акцизного податку і суми акцизного податку. Звісно, що заповнюватися вони повинні будуть виключно продавцями – платниками акцизного податку.

НА ЩО ВПЛИНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ З 1 ТРАВНЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ

Коростишівська ОДПІ нагадує, що Держбюджетом-2016, з 1 травня 2016 року зросте мінімальна заробітна плата: місяч­на становитиме 1450 грн, годинна — 8,69 грн.

Збільшаться із вказаної дати й показники про­житкового мінімуму для основних соціально- демографічних груп населення. Зокрема, про­житковий мінімум для працездатних осіб, як і мінімалка, становитиме 1450 грн.

Стоячи на сторожі ваших інтересів, нагадає­мо, до яких наслідків призведуть такі зміни в працезарплатній царині з 1 травня 2016 року.

По-перше підвищення зарплати працівни­ків призведе до , зростання тарифної став­ки за всіма розрядами згідно зі встановленими тарифними коефіцієнтами (  у разі коли за встановленою на підприємстві тарифною системою ставку першого розряду прив'язано до розміру міні-малки (наприклад, закріплено, що вона на 1 грн більша за мінзарплату).

Безперечно, якщо на підприємстві просто визначено фіксовані розміри ставок (тобто без тарифних коефіцієн­тів, що застосовують до ставки 1 розряду), то слід подбати, щоб з 1 травня всі вони були біль­шими за 1450 грн.

Не омине підвищення ставок і бюджетників — відповідні умови закріплено в постанові КМУ "Про підвищення оплати праці праців­ників установ, закладів та організацій окре­мих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов КМУ" від 06.04.16 р. № 288.

По-друге збільшиться сума, у межах якої індексують зарплату, — 1450 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб).

По-третє зростає й мінімальна база, до якої потрібно донарахувавати єдиний внесок, коли нарахована зарплата мен­ша за мінзарплату — 1450 грн (мінзарплата). Нагадаємо: мінзарплатне донарахування не за­стосовують, зокрема, для зовнішніх сумісників, працівників-інвалідів та у випадках прийняття чи звільнення посеред місяця.

По-четверте збільшується й максимальна величина для нарахування єдиного внеску — 36250 грн (еквівалентна 25 прожитковим мінімумам для працездатних осіб).

Незмінними залишаються ті показники, роз­мір яких прив'язано до рівня мінімальної  зарплати чи про­житкового мінімуму, чинних на 1 січня. Зокрема, на попередньому рівні залишаються: розміри по­даткових соціальних пільг, гранична величина для засто­сування соціальної пільги (1930 грн чи 1930 грн, помножені на кількість дітей), неоподатковувані розміри подарунка (689 грн), нецільової матеріальної допомоги (1930 грн), добових витрат (275,60 грн і 1130,50 грн) та пенсії (4134 грн), розміри єдиного податку для І та II груп (137,80 грн та 275,60 грн відповідно) тощо.

Зауважимо: наразі передбачено, що чинні з 1 травня показники діятимуть по листопад 2016 року включно, а вже з 1 грудня цього року на нас очікуватиме чергове зростання мінімал­ки й прожиткового мінімуму.