Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення Друк
Четвер, 27 березня 2014, 20:51

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачає
вичерпний перелік осіб, що визнаються суб’єктами відповідальності за
корупційні правопорушення. Такий перелік дозволяє окреслити не лише тих,
хто може понести відповідальність за відповідні порушення, а й осіб, які
зобов’язані виконувати встановлені законодавством антикорупційні
обмеження та обов’язки. 
Згідно ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від
квітня 2011 року N 3206-VI, суб'єктами відповідальності за корупційні
правопорушення є:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування:
а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший
заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-
міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники
центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету
Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України,
Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України,
Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради
міністрів Автономної Республіки Крим;
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, депутати місцевих рад;
в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів військових формувань;
ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова,
члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови,
секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції,
народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів
цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, особи начальницького складу
податкової міліції;
е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки
України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової
служби;
є) члени Центральної виборчої комісії;
ж) посадові та службові особи інших органів державної влади;
2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в
пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок
державного чи місцевого бюджету;
б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого
самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси,
оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники,
члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих
функцій, інші особи в установлених законом випадках);
в) посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в
законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому
числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для
іноземної держави, зокрема для
державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські
судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові
спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового;
г) посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної
організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від
її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником
яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів;
3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з
виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських
обов'язків, або особи, спеціально уповноважені на виконання таких
обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від
організаційно-правової форми, відповідно до закону;
4) посадові особи юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від
них особами, зазначеними у пунктах 1, 2 частини першої цієї статті, або
за участю цих осіб іншими особами неправомірної вигоди.
За вчинення корупційних правопорушень особи, особи, уповноважені на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування притягаються до
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної
відповідальності в установленому законом порядку.
Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання
відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової
відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення,
що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення
про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні
правопорушення, порядок формування та ведення цього реєстру
затверджується Міністерством юстиції України.