img

Районна рада

Інтернет-ресурси

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 08.10.2018 № 247 PDF Друк
П'ятниця, 09 листопада 2018, 16:06

Картинки по запросу герб для документів

Україна

БРУСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


08.10.2018                                                                                                                                    № 247

 


Про затвердження Положення

про відділ освіти, культури,

охорони здоров’я, сім’ї, молоді

та спорту Брусилівської районної

державної адміністрації Житомирської

області у новій редакції


Відповідно до ст.  5, 6, 13, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (зі змінами):


1.  Затвердити Положення про відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області у новій редакції (додається).


2.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 03.07.2017 № 157 «Про затвердження Положення про відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області».


Перший заступник голови

райдержадміністрації                 /підпис існує/                                     О.О. Ненюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Брусилівської районної

державної адміністрації

08.10.2018    № 247


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області


1.  Відділ  освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – відділ) є структурним підрозділом Брусилівської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.


2.  Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінням: освіти і науки, культури, охорони здоров’я, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації.


3.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, культури, охорони здоров’я, молоді та спорту України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, актами відповідних органів місцевого самоврядування, Регламентом районної державної адміністрації, а також цим Положенням.


4.  Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики в галузях освіти, культури, охорони здоров’я, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту на території Брусилівського району.


5.  Відділ відповідно до визначених  повноважень виконує такі завдання:


1) Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;


2) Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузях освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту в межах району;


3) Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку району;


4) Вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету;


5) Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;


6) Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;


7) Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;


8) Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;


9) Бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;


10) Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;


11) Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання  корупції;


12) Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;


13) Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.


14) Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;


15) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;


16) Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;


17) Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;


18)    Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;


19) Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;


20) Забезпечує у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;


21) Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних, трудових спорів (конфліктів);


22) Забезпечує захист персональних даних;


23) Здійснює контроль за дотримання законодавства з питань освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї молоді та спорту, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;

 

24) У сфері освіти:


- забезпечує отримання повної загальної освіти;


- здійснює управління навчальними закладами, закладами культури, охорони здоров’я, що знаходяться в межах району і належать до сфери управління державної адміністрації та координує діяльність цих закладів;


- здійснює контроль за зміцненням матеріальної бази підпорядкованих закладів;


- здійснює контроль за навчально-методичним і кадровим забезпеченням навчальних закладів;


- забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників;


- бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;


- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу;


- здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;


- визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній сфері власності, подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально- економічних і культурних потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;


- готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та веде облік дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;


- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних закладах;

- вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного втримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстернатом;


- забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;


- сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;


- надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення, забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;


- координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх, створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;


- забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;


- координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організовує їх дозвілля;


- надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості та педагогічних працівників;


- організовує харчування дітей у навчальних закладах;


- вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;


- впроваджує навчальні плани  і програми, рекомендовані Міносвіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;


- організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів, створює центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;


- сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;


- координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;


- забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу в проведенні відповідної роботи;


- організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;


- забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, навчально-методичними посібниками, підручниками;


- погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання  капітальних видатків та залучених коштів;


- формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;


- прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;


- проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;


- розглядає та вносить в установленому порядку щодо заохочення та нагородження працівників освіти;


- вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;


- контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду  всеобучу), який формується  за рахунок коштів бюджету , а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;


- контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.


- інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;


- проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;


- подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;


- взаємодіє з органами громадського самоврядування;


- проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;


- здійснює інші передбачені законом повноваження.

25) У сфері культури:


- бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері культури на території району;


- розробляє та подає голові районної державної адміністрації пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері культури, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань розвитку культури та охорони культурної спадщини;


- здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері культури;


-інформує управління культури облдержадміністрації про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;


- організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень, надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури;


- реалізує повноваження у сфері збереження та використання культурної спадщини;


- виконує інші, передбачені законодавством функції та завдання;26) У сфері охорони здоров’я:

- здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів з охорони здоров’я у межах визначених  повноважень;


- надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;


- координує діяльність закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування, пов’язаних з наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню району;


- забезпечує прогнозування та планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я у районі;


- вивчає потребу закладів охорони здоров’я у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, проводить аналіз ефективності їх використання;


- здійснює контроль за якістю та обсягами лікувально-профілактичної допомоги, що надається населенню району закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування;


- проводить аналіз показників стану здоров’я населення, розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя;


- сприяє відповідно до законодавства проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району;


- координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню району під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;


- сприяє проведенню систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та осіб, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також тих, хто проживає на території радіаційного забруднення;


- організовує відповідно до законодавства роботу з охорони материнства і дитинства, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування;


- здійснює фінансування закладів охорони  здоров’я, контролює ефективне використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;


- сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоров’я, організовує в установленому порядку роботу з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;


- сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду в закладах охорони здоров’я, розвитку міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров’я;


- здійснює інші передбачені законом повноваження.

27) У сфері молоді та спорту:

- бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань національно-патріотичного виховання, молоді, фізичної культури і спорту;


- здійснює виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, розвитку фізичної культури та спорту;


- забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення національно-патріотичного виховання молоді;


- організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед населення, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує

пропаганду здорового способу життя;


- організовує заходи щодо попередження негативних явищ, пропаганди здорового способу життя в молодіжному середовищі;


- удосконалює системи пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє в їх підтримці;


6.  Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1)  Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


2)  Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).


3)  Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи місцевої держадміністрації з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  молоді та спорту..


4)  Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами.


5)  Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.


6)  Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.


7)  Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.


8)  Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.


7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.


8.  Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації в порядку, передбаченому ЗУ «Про державну службу». Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати повну вищу освіту за освітнім рівнем магістр, досвід роботи на посадах державної служби категорій Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше одного року, вільне володіння державною мовою.


9.  Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;


2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;


3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;


4) планує роботу відділу,  вносить пропозиції щодо формування планів роботи відділу;


5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи структурного підрозділу;


6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;


7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;


8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень;


9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;


10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;


11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області;


12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;


13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису;


14) здійснює добір кадрів;


15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;


16) вирішує питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про право працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;


17) призначає на посаду та звільняє з посади керівників загальноосвітніх навчальних закладів за попереднім погодженням з головою райдержадміністрації та головою районної ради;


18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;


19) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;


20) здійснює інші повноваження за дорученням голови райдержадміністрації, визначені законом.


10. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, керівником відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації, відповідним міністерством.


11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


12. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за поданням начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрвів України від 28 лютого 2002 року № 228 (офіційний вісник України, 2002 р., № 9 ст. 414)


13. При відділі освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту може утворюватись колегія. Склад колегії затверджується наказом начальника відділу. Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника відділу.


14. Відділ освіти,  культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту Брусилівської райдержадміністрації Житомирської області є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та зі своїм найменуванням власні бланки.


15. Заключні положення:


- ліквідація і реорганізація відділу здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку

- зміни і доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням голови  районної державної адміністрації.

 


Начальник відділу освіти,  культури,

охорони здоров’я, сім’ї, молоді та

спорту Брусилівської райдержадміністрації                                /підпис існує/       О.Д.Ариштович